GDPR

Prelucrarea datelor personale este reglementată de:
– dreptul intern – Legea nr. 677 / 2001 privind protecția datelor personale
– de legislația comunitară – Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
Regulamentul nr. 679 / 2016 este obligatoriu din 25.05.2018 pentru toate statele membre și reglementează aspecte esențiale cu privire la datele personale ale persoanelor fizice. Unul dintre drepturile, libertăţile şi principiile recunoscute reprezintă Protecția datelor cu caracter personal. Regulamentul dispune asupra protecției persoanei fizice sub aspectul prelucrării și stocării datelor acesteia, precum și a drepturilor cetățeanului asupra propriilor date.

Datele personale din perspectiva studioului de videochat
Studioul de videochat, ca persoană juridică, reprezintă un operator care are acces la datele cu caracter personal ale persoanei vizate (angajat, prestator servicii audiovizuale, vânzător drepturi opere audiovizuale), care le va prelucra și care le va folosi în sensul derulării în mod legal a obiectului de activitate, în oricare dintre formele de legalitate agreate de AMP Adult Media Promotion, respectiv
– raporturi de muncă de tip Studio SRL – angajat,
– aporturi contractuale de prestări servicii între microîntreprinderi Studio SRL – prestator Model SRL,
– raporturi contractuale de tip cesiune de drepturi autor.
Așadar, societatea comercială care administrează studioul de videochat este privită prin prisma textului legal european drept operator date personale, astfel încât apreciem că nu mai este necesară înscrierea / afilierea respectivei firme la un organism abilitat să notifice prelucrările pe care le efectuează la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
Studioul este obligat să folosească datele colaboratorului în baza unor principii strict reglementate, de natură să conducă la prelucrarea legală și adecvată a datelor și informațiilor personale. Astfel, datele personale trebuie prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”) si vor fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime potrivit obiectului de activitate al studioului, ca platformă de intermediere între site uri și modele. “Reducerea la minimum a datelor” reprezintă principiul potrivit căruia datele trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, respectiv efectuarea și promovarea conturilor de model al angajatului / prestatorului / cesionarului. De asemenea, datele trebuie să fie exacte, în caz contrar acestea trebuie rectificate sau șterse fără întârziere.

Cu privire la legalitatea prelucrării datelor precizăm că administrarea informațiilor vizează o serie de condiții pe care studioul trebuie să le îndeplinească:
a) persoana vizată (modelul) trebuie să își dea consimţământul pentru prelucrarea (colectarea, efectuarea conturilor pe site-uri, promovarea modelului) datelor sale cu caracter personal raportat la specificul raportului juridic dintre studio și colaborator (angajat, prestator, cesionar);
Modelul trebuie informat în prealabil referitor la faptul că studioul este abilitat să colecteze, să dețină, să opereze și să transmită (către site-uri) datele modelului în scopul îndeplinirii obiectului de activitate, respectiv operarea de profile ale modelelor pe site urile cu care are contract.
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; Apreciem că se impune ajustarea contractelor (de muncă, prestări servicii, cesiune) privitor la legislația europeană și română privitor la obligațiile studioului (ca operator) corelativ cu drepturile modelului (persoană vizată) asupra datelor și informațiilor proprii în orice moment.
Această condiție este suficientă pentru îndeplinirea condiției de legalitate a deținerii datelor personale deoarece studioul are obligația contractuală de a opera și a transmite datele modelelor potrivit raportului juridic existent sau viitor, respectiv contract de muncă, de prestări servicii, de cesiune de drepturi de autor.
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; Obligația operatorului este contractuală și ea se va derula potrivit obiectului de activitate și specificului contractului încheiat cu modelul.

Din punct de vedere procedural (în relația operatorului cu persoana împuternicită), o altă obligație a studioului reprezintă mandatarea adminilor / managerului studioului de către administratorul societății (ca reprezentant legal al operatorului) să colecteze datele și să informeze modelele despre drepturile lor asupra propriilor date personale. Persoana împuternicită va informa în prealabil modelele asupra faptului că operatorul este abilitat să prelucreze datele personale în scopul îndeplinirii obiectului contractului cu modelul și va constata consimțământul scris al acestuia printr-o declarație în dublu exemplar. Deși textul legal european descrie și modalitatea acțiunii fără echivoc în care se poate constata consimțământul, apreciem că forma scrisă a unei declarații semnate de model probează faptul (împreună cu proba cu martori) că modelul a fost informat în prealabil cu privire la procesarea datelor personale de către operator.
Cu privire la consimțământ, precizăm că operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, acesta fiind atestat în scris într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu .
Din punct de vedere procedural (în relația operatorului cu persoana vizată – modelul) operatorul este obligat să informeze în prealabil persoana vizată cu privire la toate informaţiile următoare:
– identitatea şi datele de contact ale operatorului / ale reprezentantului acestuia (disponibile în contractul încheiat cu operatorul)
– datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
– scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării. În acest caz scopul este evident, respectiv de a încheia contractul (muncă, prestări servicii, cesiune drepturi autor) cu vederea efectuării de profiluri ale persoanei vizate în structura de studio a operatorului
– destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: site-uri, contabilitate etc
Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă, operatorul furnizează persoanei vizate și următoarele informaţii suplimentare necesare pentru:
– perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă: perioada contractului încheiat de operator cu persoana vizată
– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele personale, rectificarea, ştergerea, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
– dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; – dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii: sancțiunea constă în neîncheierea contractului între operator și persoana vizată precum și imposibilitatea de a efectua profile în cadrul structurii de studio
Datele personale din perspectiva modelului
Textul legal comunitar statuează asupra drepturilor persoanei vizate ca deținătoare legală a propriilor date personale. Mai mult, instituie o serie de garanții legale care obligă operatorul
– Dreptul la rectificarea datelor dispus de art. 16 din Regulamentul nr. 679/2016 UE
– Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) statuat de art. 17 din Regulamentul nr. 679/2016 UE. Persoana vizată poate solicita operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, corelativ cu obligația operatorului de a şterge datele modelului dacă:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate – contractul a fost denunțat
– persoana vizată îşi retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, cu consecința denunțării contractului încheiat
– persoana vizată se opune prelucrării potrivit dreptului la opoziție – datele personale au fost prelucrate ilegal – ipoteză puțin probabilă din punct de vedere practic
– Dreptul la restricţionarea prelucrării Art. 18 din Regulamentul nr. 679/2016 UE. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării dacă
– persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă

Apreciem că persoana vizată (modelul) își poate retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea, deținerea și utilizarea datelor sale de către operator, din motive legate de situația particulară în care se află (fără a motiva decizia), chiar dacă nu și-a dat acordul inițial în mod explicit în acest sens printr-o manifestare de voință constatată în scris. (Lipsa acordului inițial în lipsa aplicării Regulamentul UE deși legea română specifică era în vigoare din 2001) În caz contrar, deținerea datelor de către operator este ilegală și se sancționează potrivit art. 83 punctul 5 din Regulament cu amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior.
office@enjoystudios.ro
0730 633 335 / 0730 633 334